Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
ร่วมงานกับกรุงไทยอาหาร
ประกาศรับสมัครงานเครือจีเอฟพีที (บจก.กรุงไทยอาหาร)
ค้นหางาน
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งงาน
สมัครงาน
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หากพักอยู่เขตประชาอุทิศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
30 - 45 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
รับผิดชอบงานทำความสะอาดเครื่องจักรและอาคารผลิตตามแผนงานที่กำหนดใว้ เพื่อให้เครื่องจักรและอาคารผลิตคงสภาพสะอาด ไม่เกิดการสะสมของฝุ่น อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และมีความปลอดภัย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยใช้หลักการ TPM
ป.6, ม.3, ม.6, ปวช.
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
10 สิงหาคม 2565
-ด้านงานเชื่อม การตัดเหล็กด้วยแก๊ส
-สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต
ติดตั้งเครื่องจักร และปรับปรุง แก้ไข งานเกี่ยวกับเครื่องจักร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้างาน
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
10 สิงหาคม 2565
สาขา ไฟฟ้ากำลัง มีใบอนุญาตการทำงาน
อายุ :
20-30 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 สิงหาคม 2565
สามารถเชื่อมได้
อายุ :
20-40 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 สิงหาคม 2565
ไม่แพ้ฝุ่น เข้ากะได้
อายุ :
18-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 สิงหาคม 2565
มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอาหารสัตว์
ปริญญาตรี
อายุ :
30 ปี ขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 สิงหาคม 2565
สาขา เคมี
ปริญญาตรี
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 สิงหาคม 2565
วิศวกรรมเครื่องกล
ปริญญาตรี
อายุ :
30ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 สิงหาคม 2565
วิศวกรรมไฟฟ้า
ปริญญาตรี
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
11 สิงหาคม 2565
รับผิดชอบระบบงานสารสนเทศ ให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายและทิศทางของบริษัทฯ บริการงานสารสนเทศให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน ประเมินและจัดสรรอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
ปวส. - ปริญญาตรี
อายุ :
22-25 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
04 สิงหาคม 2565
-สามารถควบคุมการเดินเครื่องจักรได้
-สามารถตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพของวัตถุดิบได้
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
10 สิงหาคม 2565
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
• มีประสบการณ์ 3-5 ปี ในด้าน System Analyst/Business Analyst
• ปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering, Information Technology หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์หรือสามารถพัฒนาระบบด้วยภาษาหรือ Framework เช่น .Net, C#
• มีความรู้และความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในการพัฒนาเกี่ยวกับ RESTful-API, Web API, Web Service, Micro Service
• มีความรู้และความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ในด้าน Database เช่น MS SQL Server, Oracle
• สามารถออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน รวมทั้งออกแบบระบบฐานข้อมูลและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของผู้ใช้งานได้
• จัดทำการทดสอบระบบในส่วนของการทำ Unit Test, Integration Test ตลอดจนถึงประสานงานกับทีมในการทำ Test ในระดับต่างๆ เช่น SIT, UAT เป็นต้น
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ :
ไม่จำกัดอายุ
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
30 พฤษภาคม 2565
การวางแผนผลิตอาหาร
-วางแผนผลิตอาหาร
-คำนวณปริมาณความต้องการใช้วัตถุดิบ พรีมิกซ์ สารเสริม
-วางแผนการใช้บุคคลากรและแรงงานต่างด้าวภายในแผนก

งานเอกสาร
-ควบคุมการจัดทำเอกสารของแผนกผสมอาหารสัตว์น้ำ
-จัดทำสรุปข้อมูลการผสมอาหารสัตว์น้ำ ภายประจำสัปดาห์และประจำเดือน
-ตรวจสอบเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของแผนกผสมอาหารสัตว์น้ำ
-จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขและแนวทางการป้องกันที่เกิดขึ้นในแผนก
-จัดทำข้อมูลและประเมินผลงานพนักงาน
-จัดทำแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก
ควบคุมการดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร
-ควบคุมการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรของพนักงาน
ควบคุมการดูแลรักษาความสะอาด
-ควบคุมการดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานภายในแผนก

ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท
-ควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทของพนักงานภายภายในแผนก
-สื่อสารกฎระเบียบบริษัทให้พนักงานทราบ


ส่งเสริม สนับสนุนการทำกิจกรรมของบริษัท
-ผลักดันและสนับสนุนให้พนักงานร่วมมือในการทำกิจกรรมของแผนก/ ฝ่ายและบริษัท เช่น TPM, AM, EA

ตรวจสอบงานในระบบ ERP
-ตรวจสอบงานในระบบ ERP ของแผนกผสมอาหารสัตว์น้ำ
งานทั่วไป
-แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนกผสมอาหารสัตว์น้ำ
-ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-OJT งานที่เกี่ยวข้องในแผนกผสมอาหารสัตว์น้ำให้กับพนักงาน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน/ ผู้บังคับบัญชา
ปวส. - ปริญญาโท
อายุ :
30-45 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
05 กรกฏาคม 2565
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะด้านการประสานงาน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่ได้รับได้เป็นอย่างดี
ปริญญาตรี
อายุ :
22-28 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
23 มีนาคม 2565
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ / มีประสบการณ์จะพิจราณาเป็นพิเศษ
ปริญญาตรี
อายุ :
23-35ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2565
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร คอนโด อย่างน้อย 2 ปี หากมีความรู้ด้าน ไฟฟ้า แอร์ และระบบสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
21- 35 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
21 เมษายน 2565
ยินดีรับนักศึกษา จบใหม่ หรือมีประสบการณ์
รับผิดชอบ วางแผนการจัดทำรายงาน สต็อกวัตถุดิบ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้เกิดความแม่นยำ และเหมาะสมกับผู้ใช้ข้อมูล
ปริญญาตรี
อายุ :
23-30
เพศ :
หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
16 กรกฏาคม 2565
สาขา วิศวะคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
อายุ :
23-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์,สารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความชำนาญด้าน Software
ปริญญาตรี
อายุ :
23-35ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
มีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 1 ปี /รู้จักเส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2565
ไม่แพ้ฝุ่น เข้ากะได้
อายุ :
18 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญญาตรี - ปริญญาโท
อายุ :
23 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
3 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
มีใบรับรองมาตราฐานฝีมือแรงงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
อายุ :
22 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพอาหาร/อาหารสัตว์ ในด้านวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 7 ปี ผ่านการอบรมระบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/อาหารสัตว์ มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของอาหาร/อาหารสัตว์ สามารถทำงานภายใต้สภาวะการซับซ้อน มีทักษะการทำงานโดยนำ PDCAและระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ปริญญาตรี
อายุ :
35-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
30 ธันวาคม 2564
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ ทักษะคอมพิวเตอร์
อายุ :
25-45 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
มีประสบการณ์ด้านงานเชื่อม
อายุ :
22 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
ประสบการณ์ระบบบริหาร เคมี Lab อายุงาน 5 ปีขึ้นไป
ปริญญาตรีขึ้นไป
อายุ :
30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
ประสบการณ์ โรงงานผลิตอาหาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ หากมีประสบการณ์ด้านโปรแกรม SCADA และระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
อายุ 23 - 40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
28 มกราคม 2565
ขอบข่ายงานซ่อมแซมทั่วไป งานประปา งานไฟฟ้าหอพัก และงานสาธารณูปโภคในอาคารโรงงานภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้างาน
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
2 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
มีใบอนุญาตการทำงาน
ปริญญาตรี
อายุ :
25 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
ปริญาตรี สาขาเทคโนยีอาหารหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปริญญาตรี
อายุ :
23 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยโรงงาน
ปริญญาตรี
อายุ :
23 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ปริญญาตรี
อายุ :
23-30 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
พิการทางการเคลือนไหว(สามารถเดินได้) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel มีทักษะด้านการประสานงาน หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
สาขาเชื่อมโลหะ กลโลหะ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
อายุ :
21-40 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการณ์งานกลึง 3 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบและลับมีดกลึงได้
อายุ :
21 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการทำงานโรงงานอาหารสัตว์
วุมิ วิศวอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปริญญาตรี
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
อายุ :
20 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
4 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานโรงงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทำงานเข้ากะได้
อายุ :
21- 35 ปี
เพศ :
ชาย / หญิง
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีใบขับขีประเภทที่ 2 มีความรู้เรื่องเส้นทาง กทม.ปริมณฑล ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
อายุ :
25 - 40 ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
ประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ปีขึ้นไป มีทักษะและรู้วิธีการขับอย่างถูกต้องและปลอดภัย
อายุ :
25 ปีขึ้นไป
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
25 มกราคม 2565
มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญญาตรี
อายุ :
20-35ปี
เพศ :
ชาย
ต้องการ :
1 ตำเเหน่ง
อัพเดตล่าสุด :
09 สิงหาคม 2565
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150