Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารไก่
ป.001 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด - 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
เค.ที.5 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด - 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 001 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด - 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ป.004
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ อายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
เค.ที.1
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์
โปรตีน 21 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ท.004
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ อายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
จีเอฟ56
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์
โปรตีน 21 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ป.002 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 6 สัปดาห์ - 12 สัปดาห์
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.6-1
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 002 บีเอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
ป.004 เอ
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์
โปรตีน 21 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
เค.ที.2
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ อายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ท.004 เอ
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์
โปรตีน 21 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ป.002 บีเอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
เค.ที.6-1เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 002 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 6 สัปดาห์ - 12 สัปดาห์
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.3
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้ออายุเกิน 7 สัปดาห์ ขึ้นไป
โปรตีน 17 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ป.003 เอ เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.7เอ
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 003 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอเม็ด
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.7เอ เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 003 เอ เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอ ผง
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.7เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 003 เอส เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอส เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.7 เอส เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอสพีเม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 17 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.7เอสพี
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 17 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอสพี ผง
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
จีเอฟ 51เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด - 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
จีเอฟ 53เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
จีเอฟ 54 เอ เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
จีเอฟ 54 เอ
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
จีเอฟ 54 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์