Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารกุ้งแวนนาไม
ท๊อปมิกซ์ ที 01
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 1 1.5 - 2.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
เคที เอ 01
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 1 1.5 - 2.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
จีเอฟ 01
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 1 1.5 - 2.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 02
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 2 2.5 - 3.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
เคที เอ 02
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 2 2.5 - 3.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
จีเอฟ 02
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 2 2.5 - 3.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 03 พี
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
เคที เอ 03 พี
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
จีเอฟ 02 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 2 2.5 - 3.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 03 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
เคที เอ 03 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
จีเอฟ 03 พี
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 04
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 25 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
เคที เอ 04
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 25 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
จีเอฟ 03 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 04 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 12 - 25 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
เคที เอ 04 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 12 - 25 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
จีเอฟ 04
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 25 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
จีเอฟ 04 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 12 - 25 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์