Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
ท็อปมิกซ์
ท๊อปมิกซ์ ที 1
กุ้งกุลาดำ
พี5 - พี20
โปรตีน 45 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 01
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 1 1.5 - 2.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 333
กุ้งรวม
ใช้สำหรับกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 12 - 30 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ 001 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด - 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ท.004
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ อายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 901
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ ที 2
กุ้งกุลาดำ
พี15 - พี45
โปรตีน 42 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 02
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 2 2.5 - 3.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 444
กุ้งรวม
ใช้สำหรับกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 12 - 30 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ 002 บีเอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
ท.004 เอ
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์
โปรตีน 21 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 901 เอ
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ ที 3 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 42 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 03 พี
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ ที 555
กุ้งรวม
ใช้สำหรับกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 12 - 30 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ 002 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 6 สัปดาห์ - 12 สัปดาห์
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 902 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 - 25 กิโลกรัม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ ที 3 เม็ด
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 1 - 3 กรัม
โปรตีน 42 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 03 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ 003 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 903 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 - 25 กิโลกรัม
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ ที 4 เอส
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 5 - 12 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 04
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 25 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ 003 เอ เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 904 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 - 90 กิโลกรัม
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 7 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ ที 4
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 12 - 20 กรัม
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ ที 04 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 12 - 25 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ท๊อปมิกซ์ 003 เอส เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 905
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ ที 5
กุ้งกุลาดำ
น้ำหนัก 20 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
ท๊อปมิกซ์ 905 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 908 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง และ สุกรพันธุ์ระยะให้นม
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 909 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 12 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์