Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
ป.เจริญพันธ์
ป.001 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด - 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ป.004
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ อายุเกิน 3 สัปดาห์ ถึง 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ป.931
ปลาช่อน ปลากราย
ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดเล็ก (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ป.300
อาหารปลากินพืช
โปรตีน 16.5 ไขมัน 5 กาก 10 ความชื้น 12
กบ 1
อาหารกบ
กบเล็ก ขนาด 5 - 10 กรัม
โปรตีน 37 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ป.900
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 22 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ป.702
อาหารเป็ด
เป็ดพันธุ์หรือเป็ดไข่ (เป็ดพันธุ์)
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
ป.052 เอส
อาหารโค
โคระยะให้ยม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 12 ความชื้น 13
ป.061
อาหารแพะ
ใช้สำหรับ แพะรีดนม และท้องมากกว่า 3 เดือน
โปรตีน 16 ไขมัน 2.5 กาก 10 ความชื้น 13
381 เอ
ปลานิล
ปลาน้ำจืดกินพืชขนาดเล็ก เช่น ปลานิล น้ำหนัก 35 - 100 กรัม
โปรตีน 32 ไขมัน 4 กาก 8 ความชื้น 12
ป.102
อาหารนกกระทา
อาหารนกกระทาไข่
โปรตีน 22 ไขมัน 3 กาก 5 ความชื้น 13
ป.030
ปลาวัยอ่อน
สำหรับลูกปลาดุกอายุ 4-15 วัน หรือขนาดไม่เกิน 3 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 6 ความชื้น 12
ป.002 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 6 สัปดาห์ - 12 สัปดาห์
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.004 เอ
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์
โปรตีน 21 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
ป.932
ปลาช่อน ปลากราย
ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดกลาง (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
ป.333 เอ
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16.5 ไขมัน 5 กาก 10 ความชื้น 12
กบ 1 เอส
อาหารกบ
กบเล็ก ขนาด 5 - 10 กรัม
โปรตีน 37 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
ป.901
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ป.053
อาหารโค
โคเนื้อ
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 12 ความชื้น 13
382 เอ
ปลานิล
ปลาน้ำจืดกินพืชขนาดเล็ก เช่น ปลานิล น้ำหนัก 150 - 250 กรัม
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 8 ความชื้น 12
ป.เจริญพันธ์
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
30 - 45 วัน หรือ 5ซม. ขึ้นไป
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
ป.002 บีเอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
ป.933
ปลาช่อน ปลากราย
ปลาน้ำจืดกินเนื้อขนาดใหญ่ (ปลาช่อน,ปลากราย)
โปรตีน 40 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
ป.333 เอ เม็ดเล็ก
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
กบ 2
อาหารกบ
กบกลาง ขนาด 10 - 100 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
ป.901 เอ
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ป.003 เอ เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
กบ 2 เอส
อาหารกบ
กบกลาง ขนาด 10 - 100 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 12
ป.902 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 - 25 กิโลกรัม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอเม็ด
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
กบ 3
อาหารกบ
กบใหญ่ ขนาด 100 - จับขาย
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
ป.903 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 26 - 60 กิโลกรัม
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
ป.003 เอ ผง
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
กบ 3 เอส
อาหารกบ
กบใหญ่ ขนาด 100 - จับขาย
โปรตีน 30 ไขมัน 4 กาก 6 ความชื้น 12
ป.904 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 - 90 กิโลกรัม
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 7 ความชื้น 13
ป.003 เอส เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.905 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์ น้ำหนัก 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ป.003 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.003 เอสพีเม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 17 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ป.908 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง และ สุกรพันธุ์ระยะให้นม
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ป.003 เอสพี ผง
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
ป.909 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 8 ความชื้น 13
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์