Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
อาหารสุกร
ป.900
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 22 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
เค.ที.32
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม หมูอ่อนพิเศษ
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 901
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
จีเอฟ 60
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ป.901
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
เค.ที.33
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 901 เอ
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
จีเอฟ 61
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
ป.901 เอ
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
เค.ที.34 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 - 25 กิโลกรัม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 902 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 - 25 กิโลกรัม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
จีเอฟ 63
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 30 - 60 กิโลกรัม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
ป.902 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 - 25 กิโลกรัม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
เค.ที.35 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 26 - 60 กิโลกรัม
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 903 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 15 - 25 กิโลกรัม
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
จีเอฟ 63 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 26 - 60 กิโลกรัม
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
ป.903 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 26 - 60 กิโลกรัม
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
เค.ที.36 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 - 90 กิโลกรัม
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 7 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 904 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 - 90 กิโลกรัม
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 7 ความชื้น 13
จีเอฟ 64 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 - 90 กิโลกรัม
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 7 ความชื้น 13
ป.904 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 - 90 กิโลกรัม
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 7 ความชื้น 13
เค.ที.37-1 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 12 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 905
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
จีเอฟ 65 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ป.905 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์ น้ำหนัก 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
เค.ที.38 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 905 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
จีเอฟ 68 เอส
อาหารสุกร
สุกรระยะให้นม
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ป.908 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง และ สุกรพันธุ์ระยะให้นม
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
เค.ที.40 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 908 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง และ สุกรพันธุ์ระยะให้นม
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
จีเอฟ 69 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 8 ความชื้น 13
ป.909 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 8 ความชื้น 13
ท๊อปมิกซ์ 909 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 12 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
เค.ที.31
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม 7 วัน - หย่านม
โปรตีน 22 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์