Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
จีเอฟ
จีเอฟ 01
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 1 1.5 - 2.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
จีเอฟ56
ไก่เนื้อ
ใช้สำหรับ ไก่เนื้อ ระยะแรกเกิดถึงอายุ 3 สัปดาห์
โปรตีน 21 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
จีเอฟ 444 เอ
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
จีเอฟ 60
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
จีเอฟ 52 เอส
อาหารเป็ด
เป็ดไข่ (ระยะไข่)
โปรตีน 42 ไขมัน 2 กาก 16 ความชื้น 13
จีเอฟ 02
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 2 2.5 - 3.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
จีเอฟ 444 เอ เม็ดเล็ก
อาหารสมทบสำหรับปลากินพืชขนาดใหญ่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
จีเอฟ 61
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรแรกเกิด - 15 กิโลกรัม
โปรตีน 20 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 13
จีเอฟ 02 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไมวัยอ่อน ระยะที่ 2 2.5 - 3.5 ซม.
โปรตีน 40 ไขมัน 5 กาก 3 ความชื้น 11
จีเอฟ 63
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 30 - 60 กิโลกรัม
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
จีเอฟ 03 พี
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
จีเอฟ 333
กุ้งรวม
ใช้สำหรับกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 12 - 30 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 12
จีเอฟ 63 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 26 - 60 กิโลกรัม
โปรตีน 15 ไขมัน 3 กาก 7 ความชื้น 13
จีเอฟ 03 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 3 - 12 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 11
จีเอฟ 333 เอส
กุ้งรวม
ใช้สำหรับกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 12 - 30 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 12
จีเอฟ 64 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 - 90 กิโลกรัม
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 7 ความชื้น 13
จีเอฟ 04
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 25 กรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
จีเอฟ 444
กุ้งรวม
ใช้สำหรับกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 12 - 30 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
จีเอฟ 65 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรพันธุ์น้ำหนักเกิน 90 กิโลกรัม - สุกรพันธุ์ระยะอุ้มท้อง
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
จีเอฟ
อาหารปลากินพืช
3 เดือน - ส่งตลาด
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 12
จีเอฟ 04 เอส
กุ้งแวนนาไม
ใช้สำหรับกุ้งแวนนาไม 12 - 25 กรัม
โปรตีน 38 ไขมัน 4 กาก 4 ความชื้น 12
จีเอฟ 555
กุ้งรวม
ใช้สำหรับกุ้งทะเล กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 12 - 30 กรัม
โปรตีน 35 ไขมัน 4 กาก 3 ความชื้น 12
จีเอฟ 68 เอส
อาหารสุกร
สุกรระยะให้นม
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 10 ความชื้น 13
จีเอฟ 69 เอส
อาหารสุกร
ใช้สำหรับ สุกรน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัม - ส่งตลาด
โปรตีน 12 ไขมัน 2 กาก 8 ความชื้น 13
จีเอฟ 51เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่แรกเกิด - 6 สัปดาห์
โปรตีน 19 ไขมัน 4 กาก 5 ความชื้น 13
จีเอฟ 53เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 12 สัปดาห์ - 16 สัปดาห์
โปรตีน 13 ไขมัน 3 กาก 8 ความชื้น 13
จีเอฟ 54 เอ เม็ดบี้
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
จีเอฟ 54 เอ
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 18 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
จีเอฟ 54 เอส
ไก่ไข่
ใช้สำหรับ ไก่ไข่ อายุเกิน 20 สัปดาห์ - กำลังไข่
โปรตีน 16 ไขมัน 3 กาก 6 ความชื้น 13
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์