Krungthai Food Public CO., LTD. | KT Food
ร่วมงานกับกรุงไทยอาหาร
ใบสมัครงาน
ประวัติส่วนตัว
Resume
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
วุฒิการศึกษา
วันที่สมัคร  27 / 06 / 2565
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
กรุ๊ปเลือด
ตำแหน่งงาน
เงินเดือนขั้นต่ำที่ต้องการ
พร้อมที่จะเริ่มงานตั้งเเต่
ที่อยู่ปัจจุบัน
โทรศัพท์
อีเมล
อายุ
ส่วนสูง
น้ำหนัก
วัน / เดือน /ปีเกิด
จังหวัดที่เกิด / ภูมิลําเนา
หมายเลขบัตรประชาชน 14 หลักของท่าน
ท่านเคยมีสิทธิประกันสังคมหรือไม่
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
รายละเอียดครอบครัว
สถานภาพสมรส
จำนวนบุตรของท่าน
บุตรคนที่ 1
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 2
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 3
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 4
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
บุตรคนที่ 5
อายุ
กำลังศึกษาอยู่
ชื่อ-สกุล บิดา
อายุ
อาชีพ / ตำแหน่ง
ที่อยู่/ ที่ทำงาน
โทรศัพท์
ชื่อ-สกุล มารดา
อายุ
อาชีพ / ตำแหน่ง
ที่อยู่/ ที่ทำงาน
โทรศัพท์
จำนวนพี่น้องผู้สมัคร
เพิ่ม / ลบ
ชื่อ – สกุล
อายุ
อาชีพ / ตำแหน่ง
ที่อยู่ / ที่ทำงาน
โทรศัพท์
1

ประวัติการศึกษา
1. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
2. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
3. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
4. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
5. ระดับการศึกษา
ปีที่จบการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
สาขาวิชา
ชื่อวุฒิการศึกษา
เกรดเฉลี่ย
ประวัติการทำงาน
1. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
2. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
3. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
4. ระยะเวลา
สิ้นสุด
บริษัท / ชื่อนายจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตำแหน่ง
เงินดือน
รายได้อื่น
สาเหตุการลาออก
ประวัติการอบรม
1. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
2. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
3. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
4. หัวข้อ / หลักสูตร
สถาบันอบรม
ระหว่างวันที่
ความสามารถด้านภาษา
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
ความสามารถด้านอื่นๆ
ความเร็วในพิมพ์สัมผัส/พิมพ์ดีด
ไทย / คำต่อนาที
English / คำต่อนาที
คอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ / ความสามารถอื่นๆ
งานอดิเรก กีฬา และกิจกรรมที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม
ใบขับขี่
พาหนะส่วนตัว
ท่านผ่านเกณฑ์ทหารมาแล้วหรือไม่
ท่านเคยมีโรคประจำตัวหรือไม่
ท่านเคยเจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่
ท่านเคยจำคุกหรือต้องคำพิพากษาในคดีแพ่งหรืออาญาหรือไม่
ท่านสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทนี้มาก่อนหรือไม่
ท่านทราบข่าวการสมัครงานจาก
ท่านมีญาติหรือบุคคลที่รู้จักในบริษัทนี้หรือไม่ ถ้ามีโปรดระบุ
บุคคลอ้างอิง*ซึ่งไม่ใช่ญาติหรือนายจ้างเดิม
1. ชื่อ
เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์
สภานที่ทำงาน / ที่อยู่
2. ชื่อ
เกี่ยวข้อง
โทรศัพท์
สภานที่ทำงาน / ที่อยู่
กรุณาแนะนำตัวท่านเอง เพื่อให้บริษัทรู้จักตัวท่านได้ดีขึ้น
กรณีฉุกเฉิน บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ชื่อ
ความสัมพันธ์
สถานที่ / ที่อยู่
โทรศัพท์
แบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีความจำเป็นทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ ท่าน เพื่อดำเนินการใดๆ ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในแบบการให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนี้บริษัทฯ มีความตั้งใจในการปกป้อง รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้กับบริษัทฯ โดยยึดมั่นต่อหลักการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้ถูกทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัตถุประสงค์รวมถึงข้อมูลนั้นจะถูกลบหรือทำลายภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เมื่อไม่มีความ ต้องการใช้อีกต่อไป
ลำดับ
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล
ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูล
1
ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ เพศ อาชีพ วันเกิด สถานภาพสมรส สัญชาติ ศาสนา ข้อมูลบัตรประชาชน ข้อมูลหนังสือ เดินทาง ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลใบขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล์ไลน์ไอดี รูปภาพ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ทะเบียนรถ ข้อมูลจาก การทำแบบทดสอบ เป็นต้น
2
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ข้อมูลใบ สมัคร ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน สัญญาใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลผู้ค้ำประกัน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รหัส พนักงาน เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ตำแหน่ง สวัสดิการ ภาษีอากร ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลจัดการด้านประกันชีวิตและประกันภัย รายละเอียดงาน เป้าหมายการทำงาน ผล การประเมินงาน การเข้ารับการฝึกอบรม บันทึกการลาและการขาดงาน ข้อมูล เกี่ยวกับความประพฤติและการทำผิด กฎหมาย/หรือวินัยการทำงาน ข้อมูลและ สาเหตุการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ข้อมูลจากการทำแบบสำรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับ การรักษาความปลอดภัย ข้อมูลการสื่อสาร และการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต และอีเมล์เป็นต้น
1) เพื่อการบริหารจัดการด้านการสมัคร และการจ้างแรงงาน
2) เพื่อการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงาน
3) เพื่อการบริหารจัดการด้านค่าตอบแทนผลประโยชน์ และสวัสดิการพนักงาน
4) เพื่อการบริหารจัดการด้านการฝึกอบรม และการประเมินผลงาน
5) เพื่อการบริหารจัดการงานเรื่องร้องเรียน ข้อพิพาท หรือคดีความ และการบริหารความเสี่ยง
6)เพื่อการบริหารจัดการเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง (ทั้งที่บริษัทฯ ดำเนินการด้วยตนเอง และที่บริษัทฯดำเนินการผ่านผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทฯจะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการประมวลผล เว้นแต่
6.1) เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด
6.2) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น
6.3) เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับ ชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน
6.4) เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
6.5) เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิต
1) ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นเอกสาร(Hard Copy)จะถูกจัดเก็บไว้ตลอดและจะถูกทำลายภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ใบสมัครงานของท่านถูกปฏิเสธ และภายใน 2ปี นับแต่วันที่ท่านพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ
2) ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบอิเล็กทรอนิกส์(SoftCopy)จะถูกจัดเก็บไว้ตลอดและจะถูกทำลายภายใน 10 ปี ฯ บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดยกเว้น กรณีที่กฎหมายกำหนดให้เก็บในระยะเวลาที่นานกว่านั้น
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร กรุณากรอกรายละเอียดของท่านและคลิกปุ่มสมัครรับข่าวสาร
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
แผนผังเว็บไซต์
อาคารจีเอฟพีที เลขที่ 312 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150