ระบบมาตรฐาน : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 


บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย จึงได้จัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ และความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งรวมถึงระบบมาตรฐานขั้นตอนการผลิตอาหารที่ดี(GMP) , ระบบวิเคราะห์อันตราย และควบคุมจุดวิกฤต(HACCP), ระบบบริหารคุณภาพ(ISO9001 และ ISO22000) รวมทั้งมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (Global Good Agricultural Practice)

นอกจากนี้ระบบสุขศาสตร์และการจัดการด้านสุขอนามัยถือว่าเป็นหัวใจหลักในการผลิตอาหารสัตว์ ของกรุงไทยอาหาร เมื่อรวมกับระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพแล้ว ทำให้บริษัทสามารถจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพอย่างรวดเร็ว