ประกาศรับสมัครงานเครือ จีเอฟพีที (บมจ.กรุงไทยอาหาร)
ลำดับที่
ตำแหน่งงาน
อ่านเพิ่มเติม
สมัครงาน
1
มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพอาหาร/อาหารสัตว์ ในด้านวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 7 ปี ผ่านการอบรมระบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/อาหารสัตว์ มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของอาหาร/อาหารสัตว์ สามารถทำงานภายใต้สภาวะการซับซ้อน มีทักษะการทำงานโดยนำ PDCAและระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
35-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
2
มีประสบการณ์ด้านกระบวนการผลิตอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีภาวะผู้นำ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ, ไฟฟ้า,
35 - 45 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
3
มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น ผ่านการอบรมข้อกำหนดของระบบคุณภาพ GMP, HACCP,ISO9001,ISO22000 มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร
25-35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
4
มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีทักษะด้านการประสานงาน มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการ
25 - 35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
5
มีประสบการณ์ด้านงานธุรการโรงงาน 2 ปีขึ้นไป มีทักษะการสื่อสารที่ชัดเจนให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
35 - 40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
6
สาขาเชื่อมโลหะ กลโลหะ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
7
ประสบการณ์ควบคุมบอยเลอร์ หรือ หม้อต้มไอน้ำ หากผ่านการอบรม และมีหนังสือรับรองการควบคุมจะพิจรณาเป็นพิเศษ
21-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
8
จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
21-35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
9
มีประสบการณ์งานกลึง 3 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบและลับมีดกลึงได้
ป.6 ขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
10
ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ งานด้านเอกสารข้อมูล หรือ มีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
11
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร คอนโด อย่างน้อย 2 ปี หากมีความรู้ด้าน ไฟฟ้า แอร์ และระบบสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.6-ปวส. สาขาช่าง หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
21- 35 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
12
มีประสบการณ์ด้าน คลังสินค้าวัตถุดิอาหารคน/อาหารสัตว์ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หากมีประสบการณ์ควบคุมถังไซโล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
13
พิการทางการเคลือนไหว(สามารถเดินได้) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel มีทักษะด้านการประสานงาน หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.6 ปวช.-ปวส
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
14
ประสบการณ์ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ หรือที่เกี่ยวข้อง หากมีใบอนุญาตควบคุมหม้อต้มไอน้ำ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปวส.สาขา เครื่องกล,ช่างยนต์,ไฟฟ้า
25 - 35 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
15
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานโรงงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทำงานเข้ากะได้
21- 35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
16
มีประสบการณ์ขับรถโฟลค์คลิฟท์ 1 ปี ขึ้นไป มีการบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์เบื้องต้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ากะได้
ม.3 ขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
17
ประสบการณ์ขับรถบรรทุก 1 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 มีความรู้เรื่องเส่นทาง กรุงเทพและปริมณฑล มีการบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์เบื้องต้น
ม.3 ขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
ชาย
1 ตำเเหน่ง
18
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หากพักอยู่เขตประชาอุทิศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.3 ขึ้นไป
25 - 35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง