ประกาศรับสมัครงานเครือ จีเอฟพีที (บมจ.กรุงไทยอาหาร)
ลำดับที่
ตำแหน่งงาน
สมัครงาน
1
มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพอาหาร/อาหารสัตว์ ในด้านวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 7 ปี ผ่านการอบรมระบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/อาหารสัตว์ มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของอาหาร/อาหารสัตว์ สามารถทำงานภายใต้สภาวะการซับซ้อน มีทักษะการทำงานโดยนำ PDCAและระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
35-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
2
มีประสบการณ์การซ่อมแซมงานทั่วไป งานประปา งานไฟฟ้าหอพัก
ปริญาตรี
20 ปีขึ้นไป
ชาย
2 ตำเเหน่ง
3
มีประสบการณ์ดูแลวิศวกรรมด้านอาคารสถานที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญาตรี ด้านวิศวกรรม
25 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
4
มีประสบการณืการดูแล Biogas จะพิจารณาเป็นพิเศษ
18 ปีขึ้นไป
ชาย
1 ตำเเหน่ง
5
มีประสบการณ์งานคลังสินค้า
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
2 ตำแหน่ง เบอร์ติดต่อ 038442700 คุณปิยะนุช ตำเเหน่ง
6
อดทน สามารถทำงานในที่ร้อนได้
ม.6 ขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
7
มีประสบการณ์การผลิตในโรงงานอาหารสัตว์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปสว. สาขา ช่างทุกสาขา
20 ปีขึ้นไป
ชาย
2 ตำเเหน่ง
8
มีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี มีทักษะด้านการประสานงาน มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติเชิงบวก
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ / การจัดการ
25 - 35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
9
มีประสบการณ์ด้านการเตรียมตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์
20 ปีขึ้นไป
หญิง
1 ตำเเหน่ง
10
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านตรวจสอขคุณภาพและทวนสอบเครื่องมือวัด
ปริญาตรี สาขาเทคโนยีอาหารหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
23 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
11
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัยโรงงาน
ปริญาตรี สาขาความปลอดภัย
23 ปีขึ้นไป
ชาย
1 ตำเเหน่ง
12
ไม่จำเป็นต้องมีประสบกาณณ์ มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
ปริญญาตรี สาขา เคมี
23-28 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
13
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่
23-30 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
14
พิการทางการเคลือนไหว(สามารถเดินได้) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel มีทักษะด้านการประสานงาน หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.6 ปวช.-ปวส
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
16
สาขาเชื่อมโลหะ กลโลหะ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
17
มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น ผ่านการอบรมข้อกำหนดของระบบคุณภาพ GMP, HACCP,ISO9001,ISO22000 มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร
25-35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
18
ประสบการณ์ควบคุมบอยเลอร์ หรือ หม้อต้มไอน้ำ หากผ่านการอบรม และมีหนังสือรับรองการควบคุมจะพิจรณาเป็นพิเศษ
21-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
19
จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
21-35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
20
มีประสบการณ์งานกลึง 3 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบและลับมีดกลึงได้
ป.6 ขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
21
มีประสบการณ์ด้านธุรการ สามารถโปรแกรม MS Office ได้คล่อง หรือหากมีประสบการณ์ตรง งานธุรการจัดส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
23 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
22
ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ งานด้านเอกสารข้อมูล หรือ มีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
23
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร คอนโด อย่างน้อย 2 ปี หากมีความรู้ด้าน ไฟฟ้า แอร์ และระบบสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.6-ปวส. สาขาช่าง หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
21- 35 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
24
มีประสบการณ์ด้าน คลังสินค้าวัตถุดิอาหารคน/อาหารสัตว์ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หากมีประสบการณ์ควบคุมถังไซโล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
25
มีประสบการทำงานโรงงาน
ป.6 ขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
3 ตำเเหน่ง
26
มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
ปวส.สาขาเครื่องกล
20 ปีขึ้นไป
ชาย
3 ตำเเหน่ง
27
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานโรงงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทำงานเข้ากะได้
21- 35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
28
มีใบขับขี่ ท. 3 หากมีประสบการณืขับรถส่งเบาว์อาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ป.6 ขึ้นไป
20 ปีขึ้นไป
ชาย
3 ตำเเหน่ง
29
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการโรงงาน งานภาคสนาม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ขยัน อดทน
ปวส.-ป.ตรี
23 ปีขึ้นไป
ชาย
1 ตำเเหน่ง
30
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หากพักอยู่เขตประชาอุทิศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.3 ขึ้นไป
25 - 45 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
31
มีใบขับขีประเภทที่ 2 มีความรู้เรื่องเส้นทาง กทม.ปริมณฑล ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
25 - 40 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
32
มีประสบการขับรถตักล้อยาง 2 ปีขึั้นไป หากสามารถดูแลบำรุงรักษารถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญาตรี
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
33
ประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ปีขึ้นไป มีทักษะและรู้วิธีการขับอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ป.6 ขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
ชาย
1 ตำเเหน่ง