ประกาศรับสมัครงานเครือ จีเอฟพีที (บมจ.กรุงไทยอาหาร)

ลำดับที่ ตำแหน่งงาน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขา วันที่ประกาศ สมัครงาน
1 หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ ชาย/หญิง 30-40 ปี ป.ตรี นิติศาสตร์ /การบริหารทรัพยากรมนุษย์/หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ ด้านแรงงานสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป มนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ ด้านการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft ได้คล่อง
15-09-2560
2 หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักร ชาย/หญิง 30-35 ปี ป.ตรี ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์
มีทักษะงานช่างซ่อมบำรุง งานแผนPM มีทักษะหัวหน้างาน การวางแผนงานซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป / การตรวจติดตามงาน สรุปรายงาน บันทึกข้อมูล / ใช้คอมพิวเตอร์ word / excel /powerpoint ได้ดี
15-09-2560
3 นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ชาย 23-35ปี ป.ตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
จบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม มีความรู้ด้านระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
15-09-2560
4 ผจก.แผนกประกันคุณภาพ ชาย/หญิง 30-40ปี ป.ตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,วิศวกรรมทางอาหาร,วิทยาศาสตร์การอาหาร,สัตวศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงาน หน่วยงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 2-5 ปี มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน ความละเอียดรอบครอบ มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาฌแพาะหน้าได้ดี การตรวจติดตามงาน สรุปรายงาน บันทึกข้อมูล ทักษะการประสานงาน
16-10-2560
5 วิศวกรออกแบบเครื่องกล ชาย 21 - 35 ปี ป.ตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ทักษะด้านการเขียนแบบออกแบบเครื่องมือเครื่องจักร ใช้โปรแกรม autocad การจัดทำรายงาน ความละเอียดรอบครอบ
22-11-2560
6 พนักงานประชาสัมพันธ์(คนพิการ) หญิง 20-35 ม.6 ปวช.-ปวส พิการทางการเคลือนไหว(สามารถเดินได้)
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel มีทักษะด้านการประสานงาน หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
19-01-2561
7 หัวหน้าแผนกบุคคล ชาย/หญิง 30-40 ปี ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานด้านฝ่ายบุคคลระดับหัวหน้างาน ไม่ต่ำกว่า 5 ปี มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายบุคคล มีทักษะด้านงานต่างด้าว มีมนุษย์สัมพันธ์ดี การประสานงาน
19-01-2561
8 ผจก.แผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า ชาย 20-35 ปี ป.ตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานหน่วยงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปี มีภาวะผู้นำ การวางแผนงาน ตรวจสอบติดตามงาน ควบคุม และติดตามผลการบำรุงรักษา วิเคราะห์ และทบทวนแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน บริหารงานระบบมาตราฐานคุณภาพ และสิ่งแวดล้อม
19-01-2561
9 ผจก.ฝ่ายออกแบบควบคุมผลิต ชาย 30-40 ปี ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ทักษะด้านการออกแบบชิ้นส่วนและเครื่องจักร การจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพ บริหารจัดการด้านวิศวกรรม ระบบมาตรฐานคุณภาพ โดยหลักวิศวกรรม
19-01-2561
10 ผจก.แผนกซ่อมบำรุงสาธารณูปโภค ชาย 30-40 ปี ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์การทำงานด้านงานก่อสร้าง งานโครงสร้าง งานซ่อม-สร้าง หรืองานติดตั้ง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี การจัดทำรายงาน ความละเอียดรอบครอบ
19-01-2561
11 พนักงานสโตร์อะไหล่ ชาย 21 ปี ปวช.-ปวส. ทุกสาขาวิชา
มีประสบการณ์ งานด้านเอกสารข้อมูล หรือ มีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21-03-2561
12 ช่างประกอบติดตั้ง ชาย 21 ปีขึ้นไป ป.6 - ปวส. สาขาเชื่อมโลหะ กลโลหะ
ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
07-04-2561
13 พนักงานขับรถโฟลค์คลิฟท์ ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป มีประสบการณ์ขับรถโฟลค์คลิฟท์ 1 ปี ขึ้นไป มีการบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์เบื้องต้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ากะได้ 23-05-2561
14 พนักงานขับรถบรรทุก ชาย 25 ปีขึ้นไป ป.6 ขึ้นไป ประสบการณ์ขับรถบรรทุก 1 ปีขึ้นไป มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทที่ 2 มีความรู้เรื่องเส่นทาง กรุงเทพและปริมณฑล มีการบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์เบื้องต้น 23-05-2561