ประกาศรับสมัครงานเครือ จีเอฟพีที (บมจ.กรุงไทยอาหาร)
ลำดับที่
ตำแหน่งงาน
สมัครงาน
1
มีประสบการณ์ทำงานด้านประกันคุณภาพหรือควบคุมคุณภาพอาหาร/อาหารสัตว์ ในด้านวัตถุดิบไม่ต่ำกว่า 7 ปี ผ่านการอบรมระบบริหารคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร/อาหารสัตว์ มีความรู้และเข้าใจในระเบียบ ข้อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของอาหาร/อาหารสัตว์ สามารถทำงานภายใต้สภาวะการซับซ้อน มีทักษะการทำงานโดยนำ PDCAและระบบบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้
ปริญญาตรี สาขาด้านวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร,
35-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
2
มีประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายอาหารสัตว์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีประสบการณ์ในการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นต้น ผ่านการอบรมข้อกำหนดของระบบคุณภาพ GMP, HACCP,ISO9001,ISO22000 มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารสัตว์ไม่น้อยกว่า 5 ปี เคยทำงานด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิทยาศาสตร์อาหาร
25-35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
3
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านตรวจสอขคุณภาพและทวนสอบเครื่องมือวัด
ปริญาตรี สาขาเทคโนยีอาหารหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
23 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
4
ไม่จำเป็นต้องมีประสบกาณณ์ มีความรู้ในการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ
ปริญญาตรี สาขา เคมี
23-28 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
5
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่
23-30 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
6
พิการทางการเคลือนไหว(สามารถเดินได้) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word Excel มีทักษะด้านการประสานงาน หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.6 ปวช.-ปวส
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
7
สาขาเชื่อมโลหะ กลโลหะ ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
8
ประสบการณ์ควบคุมบอยเลอร์ หรือ หม้อต้มไอน้ำ หากผ่านการอบรม และมีหนังสือรับรองการควบคุมจะพิจรณาเป็นพิเศษ
21-40 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
9
จบใหม่ หรือมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ปวช.-ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
21-35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
10
มีประสบการณ์งานกลึง 3 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบและลับมีดกลึงได้
ป.6 ขึ้นไป
21 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
11
มีประสบการณ์ด้านธุรการ สามารถโปรแกรม MS Office ได้คล่อง หรือหากมีประสบการณ์ตรง งานธุรการจัดส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ
23 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
12
ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ งานด้านเอกสารข้อมูล หรือ มีประสบการณ์ตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
13
มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร คอนโด อย่างน้อย 2 ปี หากมีความรู้ด้าน ไฟฟ้า แอร์ และระบบสาธารณูปโภค จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.6-ปวส. สาขาช่าง หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
21- 35 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
14
มีประสบการณ์ด้าน คลังสินค้าวัตถุดิอาหารคน/อาหารสัตว์ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หากมีประสบการณ์ควบคุมถังไซโล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
15
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ทำงานโรงงาน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และทำงานเข้ากะได้
21- 35 ปี
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
16
จบใหม่หรือมีประสบการณ์ด้านงานธุรการโรงงาน งานภาคสนาม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ขยัน อดทน
ปวส.-ป.ตรี
23 ปีขึ้นไป
ชาย
1 ตำเเหน่ง
17
มีประสบการณ์ขับรถผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี มีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์ส่วนบุคคล หากพักอยู่เขตประชาอุทิศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ม.3 ขึ้นไป
25 - 45 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
18
มีใบขับขีประเภทที่ 2 มีความรู้เรื่องเส้นทาง กทม.ปริมณฑล ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
ม.3 ขึ้นไป
25 - 40 ปี
ชาย
1 ตำเเหน่ง
19
มีประสบการขับรถตักล้อยาง 2 ปีขึั้นไป หากสามารถดูแลบำรุงรักษารถได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ปริญาตรี
20 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
1 ตำเเหน่ง
20
ประสบการณ์ขับรถโฟล์คลิฟท์ 2 ปีขึ้นไป มีทักษะและรู้วิธีการขับอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ป.6 ขึ้นไป
25 ปีขึ้นไป
ชาย
1 ตำเเหน่ง