การดำเนินงาน : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 

บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์อยู่สองแห่ง แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการผลิตอาหารสัตว์บกและสัตว์น้ำ เพื่อจำหน่ายในประเทศ

โรงงานอาหารสัตว์แห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ดำเนินการผลิตอาหารไก่เนื้อ เพื่อใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่ ของกลุ่มบริษัทเท่านั้น เพื่อให้มั่นใจว่าไก่เนื้อของบริษัทจีเอฟพีทีจะเติบโต และกลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง