สินค้า > อาหารปลา > อาหารปลานิล

อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลานิลของบริษัทมี 3 ระยะ คือ ปลานิลเล็ก ปลานิลรุ่น และปลานิลใหญ่ เป็นชนิดเม็ดลอยนํ้า กินแล้วปลาโตไวได้นํ้าหนัก สันหนา อัตราการแลกเนื้อดีแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 381 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลเล็ก(ขนาด35-100กรัม) 32 4 6 12
382 เม็ดลอย 30 กก. ปลานิลรุ่น(ขนาด100-300กรัม) 30 4 8 12
383 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลใหญ่(ขนาด300กรัม-ตลาด) 25 4 8 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที 281 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลเล็ก(ขนาด35-100กรัม) 32 4 6 12
282 เม็ดลอย 30 กก. ปลานิลรุ่น(ขนาด100-300กรัม) 30 4 8 12
283 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลใหญ่(ขนาด300กรัม-ตลาด) 25 4 8 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ 481 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลเล็ก(ขนาด35-100กรัม) 32 4 6 12
482 เม็ดลอย 30 กก. ปลานิลรุ่น(ขนาด100-300กรัม) 30 4 8 12
483 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลใหญ่(ขนาด300กรัม-ตลาด) 25 4 8 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
พีซี 91 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลานิลเล็ก(ขนาด35-100กรัม) 32 4 6 12
92 เม็ดลอย 30 กก. ปลานิลรุ่น(ขนาด100-300กรัม) 30 4 8 12