สมัครงาน : บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด(มหาชน) 
       
ตำแหน่งงาน    
  ตำแหน่งที่สมัคร  
  เงินเดือนที่ต้องการ บาท  
       
ข้อมูลผู้สมัคร    
  ชื่อ นามสกุล  
  ที่อยู่  
  โทรศัพท์บ้าน  
  โทรศัพท์มือถือ  
  โทรศัพท์ผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน  
  อีเมลล์  
  วันเดือนปีเกิด  
  เพศ ชาย หญิง  
  สถานะสมรส โสด สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่  
  น้ำหนัก กิโลกรัม  
  ส่วนสูง เซนติเมตร  
  สัญชาติ  
  เชื้อชาติ  
  ศาสนา  
  สถานภาพทางทหาร  
       
ประวัติการศึกษา    
  ระดับการศึกษา  
  ชื่อสถานศึกษา  
  วุฒิการศึกษา  
  สาขาวิชา  
  เกรดเฉลี่ย  
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  
       
  ระดับการศึกษา  
  ชื่อสถานศึกษา  
  วุฒิการศึกษา  
  สาขาวิชา  
  เกรดเฉลี่ย  
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  
       
ประวัติการทำงาน    
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
ประวัติการอบรม    
  ระยะเวลา ถึง

 
  สถาบันอบรม  
  หลักสูตร  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  สถาบันอบรม  
  หลักสูตร  
       
  ระยะเวลา