สมัครงาน : บริษัท กรุงไทยอาหารสัตว์ จำกัด(มหาชน) 

Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in D:\Domains\ktfood.co.th\job_register.php on line 1430
       
ตำแหน่งงาน    
  ตำแหน่งที่สมัคร  
  เงินเดือนที่ต้องการ บาท  
       
ข้อมูลผู้สมัคร    
  ชื่อ นามสกุล  
  ที่อยู่  
  โทรศัพท์บ้าน  
  โทรศัพท์มือถือ  
  โทรศัพท์ผู้ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน  
  อีเมลล์  
  วันเดือนปีเกิด  
  เพศ ชาย หญิง  
  สถานะสมรส โสด สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่  
  น้ำหนัก กิโลกรัม  
  ส่วนสูง เซนติเมตร  
  สัญชาติ  
  เชื้อชาติ  
  ศาสนา  
  สถานภาพทางทหาร  
       
ประวัติการศึกษา    
  ระดับการศึกษา  
  ชื่อสถานศึกษา  
  วุฒิการศึกษา  
  สาขาวิชา  
  เกรดเฉลี่ย  
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  
       
  ระดับการศึกษา  
  ชื่อสถานศึกษา  
  วุฒิการศึกษา  
  สาขาวิชา  
  เกรดเฉลี่ย  
  ปีที่สำเร็จการศึกษา  
       
ประวัติการทำงาน    
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  ชื่อบริษัท  
  ที่อยู่ติดต่อ  
  ตำแหน่ง  
  หน้าที่ความรับผิดชอบ  
       
ประวัติการอบรม    
  ระยะเวลา ถึง

 
  สถาบันอบรม  
  หลักสูตร  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  สถาบันอบรม  
  หลักสูตร  
       
  ระยะเวลา ถึง  
  สถาบันอบรม  
  หลักสูตร  
       
ความสามารถ ผลงาน เกียรติประวัติ  
  ภาษา ภาษา พูด อ่าน เขียน  
    ภาษา พูด อ่าน เขียน  
    ภาษา พูด อ่าน เขียน  
  พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที , อังกฤษ คำ/นาที  
  การขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ รถบรรทุก  
  พาหนะส่วนตัว รถยนต์ จักรยานยนต์  
  ความสามารถพิเศษ 1.  
    2.  
    3.