ประวัติความเป็นมา : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th]