หัวอาหารสำหรับแพะของบริษัท บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก.มีให้เลือกใช้แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 060 ผง 30 กก. แพะรุ่นท้องว่าง และท้องท้องไม่เกิน 3 เดือน 14 2.5 13 13
061 ผง 30 กก. แพะรีดนม และท้องมากกว่า 3 เดือน 16 2.5 10 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที 80 ผง 30 กก. แพะรุ่นท้องว่าง และท้องท้องไม่เกิน 3 เดือน 14 2.5 13 13
81 ผง 30 กก. แพะรีดนม และท้องมากกว่า 3 เดือน 16 2.5 10 13