อาหารกบ : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 
สินค้า > อาหารปลา > อาหารกบ

อาหารสำเร็จรูปสำหรับกบ มี 3 ระยะ คือ กบเล็ก กบรุ่น และกบใหญ่ เป็นชนิดเม็ดลอยนํ้าเหมาะสำหรับใช้เลี้ยงกบทุกชนิด กบกินแล้วโตไว ได้นํ้าหนักแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 1 เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบเล็กขาด 5-10 กรัม(อายุ15-45วัน) 37 4 4 12
1S เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบเล็กขนาด(อายุ15-45วัน) 37 4 4 12
2 เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบรุ่นขนาด 10-100 กรัม(อายุ46-90วัน) 35 4 5 12
2S เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบรุ่นขนาด 10-100 กรัม(อายุ46-90วัน) 35 4 5 12
3 เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบใหญ่ขนาด 100-จับขาย(อายุ90วัน-จับขาย) 30 4 6 12
3S เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบใหญ่ขนาด 100-จับขาย(อายุ90วัน-จับขาย) 30 4 6 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า

ไฮฟร๊อก

1 เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบเล็กขาด 5-10 กรัม(อายุ15-45วัน) 37 4 4 12
1S เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบเล็กขนาด(อายุ15-45วัน) 37 4 4 12
2 เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบรุ่นขนาด 10-100 กรัม(อายุ46-90วัน) 35 4 5 12
2S เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบรุ่นขนาด 10-100 กรัม(อายุ46-90วัน) 35 4 5 12
3 เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบใหญ่ขนาด 100-จับขาย(อายุ90วัน-จับขาย) 30 4 6 12
3S เม็ดลอยน้ำ 20 กก. กบใหญ่ขนาด 100-จับขาย(อายุ90วัน-จับขาย) 30 4 6 12