คณะผู้บริหาร : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 

 
นายประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัช ศิริมงคลเกษม
รองประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการผู้จัดการ

นพ.อนันต์ ศิริมงคลเกษม
ประธานกรรมการบริหาร

 
   
นางสมสิริ อิงโพธิ์ชัย
กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

นางปรานี ภาคสุข
กรรมการบริหาร

      
นายประจักษ์ ธีระกุลพิสุทธิ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

     
นายสุจิน ศิริมงคลเกษม
รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

นายสมพงษ์ หาญอุทัยกิจ
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

นายสินชัย ธีรวัฒนคุณ
ผู้จัดการฝ่ายขาย