สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารโคเนื้อและโคนม

อาหารสำเร็จรูปสำหรับโคของบริษัทมี 2 ชนิดคือ โคเนื้อ และโคนม ชนิดเม็ด บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก. กลิ่นหอม โคกินดี ให้ผลผลิตเนื้อและนมดีแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT50 เม็ด 30 กก. โคระยะให้นม 14 3 12 13
KT51 เม็ด 30 กก. ลูกโคแรกเกิด - 3 เดือน 20 3 9 13
KT52 เม็ด 30 กก. โคระยะให้นม 16 3 12 13
KT50-1 เม็ด 30 กก. โครุ่น 16 3 7 13
KT53 เม็ด 30 กก. โคเนื้อ 12 2 10 13
KT54 เม็ด 30 กก. โคระยะให้นม 21 4 12 13