สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารไก่พื้นเมือง

อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พื้นเมืองของบริษัทมี 2 ชนิดคือ ไก่พื้นเมือง 12 เปอร์เซ็นต์และไก่พื้นเมือง 14 เปอร์เซ็นต์ ชนิดเม็ด บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก. ใช้สำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วไป โตเร็วทันต่อความต้องการของตลาด
แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. ป 004A เม็ด 30 กก. ไก่พื้นเมือง 14 - - -
ป 005A เม็ด 30 กก. ไก่พื้นเมือง 12 - - -แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT3A เม็ด 30 กก. ไก่พื้นเมือง 14 - - -
KT4A เม็ด 30 กก. ไก่พื้นเมือง 12 - - -แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ GF57A เม็ด 30 กก. ไก่พื้นเมือง 14 2 7 13
GF59A เม็ด 30 กก. ไก่พื้นเมือง 12 4 6 13