สินค้า > อาหารสัตว์บก > อาหารไก่เนื้อ

อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่เนื้อของบริษัทมี 4 ชนิดคือ ไก่เนื้อระยะแรก ไก่เนื้อระยะสอง ไก่เนื้อระยะสามและไก่ตอน ชนิดเม็ด บรรจุในถุงขนาดนํ้าหนัก 30 กก.จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คือ ไก่เจริญเติบโตเร็วอัตราการแลกเนื้อดีแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 004A เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะแรก(1-21วัน) 21 4 5 13
004 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสอง(21-49 วัน) 19 4 5 13
005 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสาม(50-60 วัน) 17 4 5 13
006 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่น-ตอน 61วันขึ้นไป 13 4 6 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT1 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะแรก(1-21วัน) 21 4 5 13
KT2 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสอง(21-49 วัน) 19 4 5 13
KT3 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสาม(50-60 วัน) 17 4 5 13
KT4 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่น-ตอน 61วันขึ้นไป 13 4 6 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ 001 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะแรก(1-21วัน) 21 4 5 13
002 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสอง(21-49 วัน) 19 4 5 13
002B เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสาม(50-60 วัน) 17 4 5 13
002BS เม็ด 30 กก. ไก่รุ่น-ตอน 61วันขึ้นไป 13 4 6 13


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ท๊อปมิกซ์ 004A เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะแรก(1-21วัน) 21 4 5 13
004 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสอง(21-49 วัน) 19 4 5 13
005 เม็ด 30 กก. ไก่เนื้อระยะสาม(50-60 วัน) 17 4 5 13
006 เม็ด 30 กก. ไก่รุ่น-ตอน 61วันขึ้นไป 13 4 6 13