อาหารปลาดุก : บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) [www.ktfood.co.th] 
สินค้า > อาหารปลา > อาหารปลาดุก

อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาดุกของบริษัทมี 3 ระยะ คือ ปลาดุกเล็ก ปลาดุกกลาง และปลาดุกใหญ่เป็นชนิดเม็ดลอยนํ้า กินแล้วปลาสีผิวเหลืองเป็นที่ต้องการของตลาดโตเร็วแข็งแรง อัตราการแลกเนื้อดีแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 031 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
032 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
033 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
666-1 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
666-2 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
666-3 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
666-3S เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที 021 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
022 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
023 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
555-1 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
555-2 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
555-3 เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
555-3S เม็ดลอย 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ 041 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
042 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
043 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
777-1 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
777-2 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
777-3 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
777-2 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
pc


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
พีซี 11 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
12 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
13 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
att


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เอเอส 041 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
042 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
043 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
at


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
แอ็ทแทรค 001 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
002 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
002B ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12
jp


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
แจ๊คพ็อท 1 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกเล็ก (35-40 วัน) 32 4 6 12
2 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกกลาง (1-3 เดือน) 30 4 8 12
3 ลอยเม็ด 10-25 กก. ปลาดุกใหญ่ (3 เดือน-ส่งถึงตลาด) 25 4 8 12