สินค้า > อาหารปลา > อาหารปลาวัยอ่อน

อาหารสำเร็จรูปสำหรับปลาวัยอ่อนของบริษัทมี 2 ชนิดคือ แบบเม็ดลอยนํ้า และชนิดผง ใช้สำหรับเลี้ยงลูกอ๊อด ตะพาบนํ้า และปลาวัยอ่อนทุกชนิด โตเร็วแข็งแรง อัตราการเลี้ยงรอดสูงแบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ป. 030 เม็ดลอย 10-25 กก. เลี้ยงลูกปลาทุกชนิด 40 5 4 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
เคที KT020 เม็ดลอย 10-25 กก. เลี้ยงลูกปลาทุกชนิด 40 5 4 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
จีเอฟ GF040 เม็ดลอย 10-25 กก. เลี้ยงลูกปลาทุกชนิด 40 5 4 12


แบรนด์ เบอร์อาหาร ชนิด ขนาดบรรจุ ระยะการเลี้ยง คุณค่าทางโภชนาการ
โปรตีนไม่น้อยกว่า ไขมันไม่น้อยกว่า กากไม่มากกว่า ความชื้นไม่มากกว่า
ซุปเปอร์มิกซ์ 111 เม็ด 30 กก. เลี้ยงลูกอ๊อดแล้วปลาวัยอ่อน 42 5 4 12