สินค้า > อาหารสัตว์บก

 
อาหารชนิดเม็ด
เหมาะกับความต้องการสารอาหาร
ของไก่เนื้อ
อาหารที่ใช้สำหรับเลี้ยงไก่ไข่
ตั้งแต่ลูกไก่ถึงระยะไข่
ให้คุณค่าทางอาหารต่างๆ
พอเหมาะกับความต้องการ
ของไข่ไก่
ให้สำหรับเลี้ยงไก่พื้นเมืองทั่วไป
โตเร็วทันต่อความต้องการของ
ตลาด
 
บรรจุในถุง มีให้เลือกตาม
ช่วงอายุของสุกร
หัวอาหารสำหรับสุกร มีให้เลือก
ใช้ตามประเภทของสุกร
 
อาหารสำเร็จรูปสำหรับเป็ดเนื้อ
ของบริษัทมี 3 ชนิด
ชนิดเม็ด ใช้ง่าย สะดวก เปอร์เซ็นต์ไข่ดีสี ได้สีไข่แดงเป็นที่ต้องการของ
ตลาด
เหมาะสำหรับนกกระทาพันธุ์ไข่
กินแล้วไข่ดก ฟองโต
ชนิดเม็ด บรรจุในถุง กลิ่นหอม
โคกินดีให้ผลผลิตเนื้อและนมดี
ขนาดบรรจุ 10,20 กก ชนิดเม็ดใช้เลี้ยงแพะ
เหมาะสำหรับสุนัขทุกประเภท
อายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป