บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทในเครือจีเอฟพีที ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ให้กับ บริษัทฟาร์มกรุงไทย จำกัด, บริษัท เอ็ม.เค.เอส.ฟาร์ม จำกัด และ บริษัท จีพี บรีดดี้ง จำกัด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในเครือที่ดำเนินธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ไก่พ่อแม่ พันธุ์ และไก่เนื้อ

ในโรงงานกรุงไทยอาหาร 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ นับเป็นหนึ่งในโรงงานที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่ในการผลิต ด้วยกำลังผลิตรวม 599,000 ตันต่อปี ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้เน้นจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไป

ในโรงงานกรุงไทยอาหาร 2 ถือเป็นโรงงานอาหารสัตว์แห่งใหม่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เปิดดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2552 โดยมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 512,000 ตันต่อปี

ธุรกิจการผลิตอาหารสัตว์ของบริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด ได้แก่ อาหารไก่ไข่ อาหารไก่เนื้อ อาหารสุกร อาหารวัว อาหารปลา อาหารกบ อาหารกุ้ง อาหารแพะ อาหารนกกระทา อาหารโคเนื้อและโคนม อาหารสุนัข